L’Hospital de Figueres incorpora un aparell per detectar la sordesa en nounats

2011-05-17 08:30

Seguint el protocol per a la detecció precoç, eldiagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal delDepartament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Hospital deFigueres ha incorporat un aparell de Potencials Evocats Auditius. L’objectiués detectar la sordesa en els nadons acabats de néixer. En aquests casos dedisminució o pèrdua auditiva la detecció precoç, diagnòstic, posterior intervenciói seguiment suposa obtenir un pronòstic més favorable de la malaltia.

La hipoacúsia es considera un problema greu, atès que nonomés pot tenir repercussions permanents en el desenvolupament del llenguatgede l’infant, sinó que pot alterar el seu desenvolupament emocional,motriu i social.

Actualment es disposa de tractaments i ajuts terapèuticsper a les pèrdues auditives, però el seu èxit i pronòstic depèn del diagnòsticprecoç. La detecció precoç de la hipoacúsia es pot realitzar amb tècniques senzilles,fiables i no invasives, amb una alta especificitat i sensibilitat.

Un de cada mil infants té hipoacúsia greu i profunda i sia més es té en compte la moderada la xifra puja a tres de cada mil.