Les ARE de l'Horta Capallera-Cendrassos i de la carretera de Llers contemplen més de 2.000 nous habitatges a Figueres

2011-01-14 14:00

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i l’Ajuntament de Figueres han constituït avui el Consorci urbanístic per al desenvolupament dels sectors residencials
Horta Capallera-Cendrassos i Carretera de Llers. El Consorci urbanístic opera com a administració actuant per dur a terme el desenvolupament i execució dels nous sector i està integrat al 50% per INCASÒL i l’Ajuntament de Figueres, que es distribueixen les responsabilitats a parts iguals.

Les funcions del Consorci són coordinar l’actuació dels ens consorciats; redactar i executar els instruments de planejament i els projectes d’urbanització i d’infraestructures necessaris per al desenvolupament de l’actuació; establir els criteris i els mecanismes de finançament, i totes aquelles funcions pròpies de la seva condició d’administració actuant del sector.

Horta Capallera-Cendrassos. Habitatge assequible i nous espais verds

Aquesta Àrea residencial estratègica té una superfície d’unes 30,68 hectàrees, amb capacitat per a 1.804 habitatges potencials, el 50% dels quals seran en
diferents règims protegits. El nou sector limita a l’est, amb el terme municipal de Vilabertran; al sud, amb la urbanització Cendrassos Sud i Costa Brava, actualment en execució, i a l’oest, amb l’avinguda de Perpinyà i el traçat de l’antiga N-II.

El nou barri s’ordenarà a l’entorn del vial que completarà la Ronda de Figueres en el seu tram nord. Aquesta Ronda assumirà el paper d’eix estructurador del
nou sector residencial. Es preveu completar la xarxa de carrers del barri, a partir de la prolongació dels vials preexistents principals que tenen continuïtat
des del nucli de la ciutat. El projecte que desenvoluparan INCASÒL i l’Ajuntament connectarà les diferents illes residencials, reservant espais per incloure-hi activitats comercials.

Es crearà un gran parc com espai polaritzador, amb bona accessibilitat des de tot l’àmbit i des del centre de la ciutat, que s’estendrà cap a la zones humides,
respectant la topografia i els elements naturals rellevants com ara recs o les línies de xiprers existents. També es preveu la construcció d’equipaments educatius i esportius necessaris per a la vida social i cultural de la ciutat. Segons el projecte, aquests equipaments estaran situats entorn els espais verds.

Carretera de Llers. Un nou barri que completa la trama urbana en una zona estratègica de la ciutat

La nova Àrea residencial estratègica té una superfície de 6,5 hectàrees, amb capacitat per a 328 habitatges potencials, el 50% dels quals seran amb diferents règims protegits. El nou àmbit residencial està situat al nord-oest del terme municipal, actuant d’amortidor de l’espai agrícola i l’entorn del Castell de Sant Ferran cap al nucli urbà. Els terrenys limiten al nord, amb el Parc Comarcal del Castell de Sant Ferran; a l’est, amb la urbanització Parc Sol; i a l’oest, amb el carrer Avinyonet, que enllaça amb la carretera GIP-5106 de Figueres a Llers.

El sector Carretera de Llers completa el teixit urbà existent i la seva proximitat a la futura estació del TGV, a la zona esportiva i a l’Hospital de Figueres situa el nou creixement en un punt clau d’accessibilitat de la ciutat. Un dels objectius de la nova ordenació és millorar l’accessibilitat, generant un accés directe a l’Hospital i creant una xarxa viària que s’adeqüi a la realitat del territori, a les necessitats del nou barri i als vials existents. S’incorporaran mesures de pacificació del trànsit i es donarà un ús prioritari als vianants. Es crearan espais de transició entre el Parc Comarcal del Castell de Sant Ferran i la zona urbana, sent respectuós amb la topografia de l’àmbit pel seu valor històric. En aquest sentit, és previst integrar paisatgísticament totes les mfaçanes que configuren els límits de la ciutat i que confronten amb el Parc Comarcal.

En les àrees reservades per a la construcció d’habitatges es garantirà la combinació entre els usos comercials i residencials.