Comencen les obres de semaforització de la cruïlla del carrer Portlligat amb l'avinguda Salvador Dalí de Figueres

2014-09-22 10:00

Aquesta setmana començaran les obres de semaforització i ordenació de la cruïlla de l’avinguda Salvador Dalí amb el carrer Portlligat.

Aquestes obres es duran a terme per tal de garantir la connectivitat de vianants entre el barri de Serra Floreta i la resta de la ciutat i la incorporació de vehicles a l’avinguda Salvador Dalí. Amb aquest objectiu, s’instal.laran nous semàfors, ordenant el trànsit de vehicles i delimitant els espais d’aparcament i vial a la franja est de l’avinguda.

Es repintarà la cruïlla, es reordenaran les illetes i voreres per tal d’ubicar-hi els nous semàfors i s’urbanitzarà la cara oest de l’avinguda Salvador Dalí per permetre el pas de vianants cap a la urbanització de Serra Floreta.

La construcció dels nous trams de vorera, es farà a base de vorada de granet, gual de granet normalitzat i paviment de panot de morter de ciment sobre base de formigó, respectant part dels serveis existents i implementant la instal.lació dels nous semàfors.

Es canviarà la xarxa d’aigua inclosa a l’àmbit de les obres (formigó i fibrociment), substituïnt les canonades existents per tubs de fosa dúctil i es substituiran les lluminàries incloses dins l’àmbit per tal d’adequar-les a les necessitats actuals i s’aprofitarà per connectar-les amb línia nova al quadre existent.

L’obra s’ha dividit en tres fases, deixant per la fase II la connexió amb plataforma única amb la vorera de l’avinguda Marignane i per la fase III la urbanització de la vorera oest de l’avinguda Salvador Dalí per la connexió de vianants amb la urbanització Serra Floreta. La durada d’aquestes obres serà de tres mesos.

Lloc de cerca