Usos marítims, culturals i de recerca marina per al Far de Roses

2011-02-03 19:00

L’Ajuntament de Roses acaba d’aprovar inicialment el projecte de rehabilitació de l’edifici del Far de Roses (construït l’any 1864), amb l’objectiu d’adequar-lo a un ús públic de tipus cultural, tot mantenint els espais necessaris per a les funcions de senyalització marítima. El projecte es trametrà a l’Autoritat Portuària de Barcelona per obtenir la cessió d’ús d’aquest espai a favor del municipi.

L’aprovació d’aquest projecte és el primer requeriment per aconseguir la cessió d’ús d’aquest emblemàtic edifici a favor de l’Ajuntament de Roses, projecte que haurà d’anar acompanyat d’un estudi econòmico-financer i d’un altre d’ordenació i adequació de l’entorn del Far, en els quals ja estan treballant els serveis municipals. Tots ells seran tramesos a l’Autoritat Portuària de Barcelona, òrgan que decidirà la cessió d’ús del Far per a usos públics.

El projecte de rehabilitació preveu la distribució de l’edifici en tres usos independents: els serveis de senyalització marítima, un espai per a usos culturals polivalents, i un espai per a usos d’estació de recerca, bàsicament sobre temes marins, tasca aquesta darrera que es preveu desenvolupar en conveni amb diferents institucions d’investigació.

L’espai d’ús cultural s’organitzarà en tres sales per a exposicions i conferències de diferent format (amb un total de 73 m2), pensades per acollir activitats o mostres de diferent format. Per últim, l’estació de recerca ocuparà una superfície de 146 m2 (inclòs el pati i les casetes exteriors) i constarà de dues sales per a laboratori, despatx o aula, pati i lavabo.

El pressupost total d’aquest projecte és de 252.000 €, el qual es completarà properament per un altre on es tractarà l’ordenació i enjardinament dels accessos i espais exteriors del recinte.