Roses tindrà un pressupost de 36,5 MEUR i en destinarà 2,3 a inversions

2014-11-17 15:00

El pressupost municipal de Roses per a l’any 2015 ascendeix a un total de 36.555.193 €, xifra que representa un augment respecte a 2014 d'un 2,26%. D’aquesta quantitat, es destinen 2,3 M€ a noves inversions del propi Ajuntament, mentre que les realitzades per les societats municipals (Proder, Rosersa i Port de Roses), ascendeixen a 522.900 €.

Els principals esforços pressupostaris se centren en el manteniment de la qualitat i prestacions dels serveis municipals que el consistori ofereix a la ciutadania -amb una especial atenció en l'apartat de serveis socials-, en el suport econòmic a la tasca realitzada per entitats i associacionisme locals, i en el posicionament turístic del municipi com a eix estratègic de reactivació econòmica i d'acció contra la crisi.

Paral·lelament, el pressupost dóna ple compliment al marc normatiu establert, i torna a reduir els ratis d’endeutament municipal, mantenint-lo -juntament amb el creixement de la despesa- per sota dels màxims permesos legalment, complint les normes d’estabilitat pressupostària i pagant als seus proveïdors en curts terminis, sense incrementar els tributs i inclús rebaixant IBI i Plusvàlua.

La qualitat dels serveis es manté sense retallades

Evitar les retallades dels serveis municipals per mantenir el grau de qualitat assolit (manteniment urbà, finançament llars d'infants sense pujar la quota als usuaris, ajuts llibres escolars a les famílies, activitats culturals, juvenils, educatives...), donar resposta a les necessitats socials existents en el municipi (manteniment centre de distribució d'aliments, suport a l'associacionisme i al voluntariat, accions formatives per a desocupats,...) i impulsar la reactivació econòmica local a través del turisme,  són els principals fonaments del programa pressupostari previst per l'Ajuntament de Roses per a l'any 2015.

Roses redueix l'endeutament en un 40,38% en 4 anys

El pressupost 2015 de Roses dóna total compliment a les tres regles fiscals establertes per la Llei d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, és a dir, l'estabilitat pressupostària (equilibri), la sostenibilitat financera (volum d'endeutament públic) i la regla de la despesa (creixement de la despesa pública).

Un aspecte molt destacable és la important reducció de l'endeutament públic assolida pel consistori en els darrers anys. Des de l'inici de l'actual legislatura, cal destacar la important reducció de les despeses financeres i de la despesa destinada a amortització de capital enregistrades, en tant que durant aquest període no s'ha concertat cap nova operació de crèdit.

Una altra mesura adoptada durant aquest període per l'equip de govern que també es preveu aplicar durant 2015, és l'aplicació dels superàvits pressupostaris obtinguts en els exercicis anteriors a la realització d'inversions, reduint així la necessitat de recórrer a nou endeutament.

Fruit de l'aplicació d'aquestes mesures, l'Ajuntament de Roses ha aconseguit assolir un important descens del seu endeutament. L'amortització de crèdit prevista per a 2015 ascendeix als 2.372.400 €, fet que possibilitarà situar l'endeutament municipal en 14.843.778 € a finals de 2015, un 40,38% menys que a finals de 2011, en què aquest endeutament ascendia a 24.897.385 €.

En conseqüència, aquesta reducció es materialitza també en un important descens en els interessos a què l'Ajuntament ha de fer front anualment per atendre les operacions de crèdit concertades, que han passat dels 365.065 € de 2011 als 185.600 € durant 2015 (descens del 49,16%).