Roses estableix ajuts d’urgència per a famílies que no poden fer front als rebuts de llum, aigua, hipoteca o IBI

2010-03-11 15:32

El Departament de Benestar Social de l’Ajuntament deRoses ha posat en marxa per segon any consecutiu una línia d’ajuts destinada a subvencionar les despeses d’habitatge que determinades famílies de la població, amb membres a l’atur i afectades per l’actual situació de crisi econòmica, no puguin assumir. Com a novetat, enguany també s’hi poden acollir famílies monoparentals que reuneixin els requisits econòmics establerts a les bases de la convocatòria.

Entre els pagaments subvencionables es troben el darrer rebut de l'impost sobre béns immobles, els 6 darrers rebuts dels subministraments d’energia elèctrica i aigua, i els dos darrers rebuts de quotes de préstecs hipotecaris. En tots els casos, l’Ajuntament es farà càrrec d’un màxim del 50% de la quantitat sol·licitada, tenint en compte que la quantia màxima que es pot atorgar per unitat familiar serà de 500 euros.

Els destinataris són les famílies de Roses que es troben en situació de precarietat econòmica a causa d’un canvi en la seva situació laboral i econòmica al llarg del darrer any i que, com a conseqüència, no poden fer front al pagament de l’habitatge o despeses derivades.

Per concórrer a la línia d’ajuts els interessats han de reunir una sèrie de requisits, com ara ser majors d’edat, estar empadronats a Roses amb un mínim de 5 anys d’antiguitat, que almenys un membre de la unitat familiar estigui a l’atur amb una antelació mínima de tres mesos, tenir fills en edat escolar al domicili, que els ingressos de la família no superin el salari mínim interprofessional (945,95 € per al 2010) multiplicat per 1,5 i per cada membre de la unitat familiar, o no ser propietari de cap altre immoble (llevat d’una plaça d’aparcament), entre d’altres.

Com a novetat respecte al passat any, enguany s’hi poden acollir a aquests ajuts les famílies monoparentals així acreditades per la Generalitat de Catalunya que compleixin els requisits econòmics, encara que no estiguin en situació d'atur.

Les sol·licituds ja es poden presentar al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses.