Més espai per al patrimoni documental rosinc

2010-02-02 11:43

L’Arxiu Municipal de Roses ha finalitzat el condicionament del local annex a les seves actuals dependències com a nou dipòsit d’arxiu. Aquest nou contenidor del patrimoni documental de Roses té una superfície de 30 m2 i una capacitat d’emmagatzematge de 172,6 metres lineals. D’aquesta manera, l’AMR augmenta la seva capacitat d’arxiu fins assolir els 1079,34 ml, repartits en tres dipòsits diferents.

El nou dipòsit s’ha adequat tècnicament amb les mesures de seguretat necessàries i s’hi ha instal·lat un sistema d’aire condicionat i un deshumidificador, que permetran controlar eficaçment les condicions ambientals de l’espai. D’aquesta manera, es garanteix la correcta conservació del patrimoni documental rosinc que permet investigar i conèixer la història de la població i oferir serveis administratius al conjunt dels ciutadans.

L’AMR és la institució municipal que vetlla pel patrimoni documental local, tant municipal com provinent d’altres institucions o famílies i persones particulars. Actualment, conserva documentació des del segle XIII fins als nostres dies, tant en suport paper, pergamí, fotogràfic, sonor, audiovisual com multimèdia.


L'any passat, l’Arxiu Municipal de Roses va portar a terme l’eliminació de 137,33 metres lineals de documentació municipal en suport paper, provinents majoritàriament de l’Àrea de Serveis Econòmics i dels departaments de Secretaria, Urbanisme i Arxiu Municipal-SAC.

Aquest procés de reordenació de dipòsits és una mesura habitual i continuada en qualsevol arxiu, que permet una gestió més eficient de la documentació i l’optimització dels espais disponibles per a la seva conservació. La finalitat és evitar situacions de col·lapse i un excés de documentació amuntegada, que dificulta la cerca d’informació i el treball diari a les oficines i despatxos de l’Ajuntament.

L’eliminació de documentació i expedients duta a terme s’ha efectuat d’acord a la normativa aprovada la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat, òrgan col·legiat que avalua els diferents valors que poden tenir els expedients (administratiu, econòmic, fiscal, jurídic o històric). A més, al llarg de tot el procés d’eliminació, es té una especial cura pel respecte a la confidencialitat de les dades contingudes en la documentació destruïda.