Medi Ambient aprova la Declaració d'Impacte Ambiental del projecte d'accés ferroviari al LOGIS Empordà

2010-03-22 18:40

La Ponència Ambiental, òrgan col·legiat del Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha aprovat la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte d’accés ferroviari al centre logístic intermodal LOGIS Empordà, ubicat al terme municipal del Far d’Empordà (Alt Empordà). El pronunciament positiu s’ha efectuat després que se sotmetés a informació pública l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) del projecte durant un mes i que es tinguessin en compte les al·legacions efectuades per diferents organismes i entitats privades.

Pel que fa a les mesures correctores que es preveuen per minimitzar l’impacte del projecte, l’EIA planteja actuacions valorades en 398.316 euros. Destaquen la restauració de talussos dels ramals ferroviaris i la plataforma, la restauració de superfícies d’ocupació temporal, plantacions d’apantallament i la restauració del canal perimetral de la plataforma logística per a la recollida de les aigües pluvials i l’escorrentiu.

Tot i que el projecte no afecta cap espai natural protegit inclòs dins el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), té un cert interès el rec de l’Estany o del Molí d’en Dorra, que es troba inclòs en el Pla de conservació de la llúdriga (Lutra lutra). És per això que caldrà adoptar mesures per suprimir les amenaces que afecten aquesta espècie i dur a terme les actuacions pertinents per a la seva conservació, com el desviament del rec per mantenir-ne les funcions ecològiques i connectores.

Es dissenyarà un tractament ambiental específic per a l’àmbit nord de la zona afectada per la plataforma per tal d’afavorir la seva integració i funcionalitat ambientals. Aquest tractament inclourà el condicionament i restauració amb tècniques de bioenginyeria del tram del rec de l’Estany que es preveu desviar i naturalitzar-lo. S’estudiarà habilitar tots els espais de la plataforma que no hagin de tenir un ús intensiu específic per al projecte com a hàbitats útils per a la microfauna i es dotaran de connexions amb el rec, si s’escau, a través de passos de fauna aptes, com a mínim, per a petits mamífers.

La xarxa de drenatge i de recollida d’aigües pluvials haurà d’incorporar un sistema separador d’hidrocarburs i d’altres possibles contaminants orgànics. S’elaborarà un estudi d’integració paisatgística de tota la infraestructura per tal de minimitzar l’impacte visual del projecte.

Finalment, el projecte constructiu inclourà un estudi acústic que tindrà en compte els possibles efectes sobre els receptors propers a la nova plataforma ferroviària que puguin generar-se per l’acumulació de les diverses infraestructures viàries i ferroviàries de la zona.