L'Ajuntament de Roses liquida el pressupost 2012 amb un estalvi de 5,6 MEUR

2013-03-26 17:00

Fruit de la contenció establerta en la gestió municipal, la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Roses de l’exercici 2012 presenta un resultat positiu de 5.636.267 €, el qual permetrà afrontar amb total garantia els propers exercicis. 

El balanç positiu ha estat posssible gràcies a la reducció de les despeses, mentre que els imports ingressats han estat superiors als previstos inicialment. En aquest darrer apartat, les principals variacions d’ingressos durant 2012 s’han produït en l’apartat d’impostos directes, amb un import d’1.441.116 d’euros superior al previst. El capítol de taxes i altres ingressos, per la seva banda, també ha comptabilitzat fins a 428.485 € més que els pressupostats a l’inici de l’exercici. 

Pel que fa a les despeses, el principal estalvi s’ha produït en el capítol destinat a la compra de béns i serveis, amb un estalvi d’1.556.402 €, producte d’un control de la despesa auster i responsable, així com de l’estalvi generat en la gestió de diferents serveis, com per exemple el derivat de la neteja d’edificis municipals (110.000 €). 

L’endeutament a 31 de desembre de 2012 pujava a 22.803.804 €, la qual cosa significa el 67,11% sobre els ingressos corrents, complint l’objectiu de deute (la normativa permet fins a un 75%), i una reducció de 2.970.832 € respecte a l’any 2011. 

Ara, el superàvit obtingut en la liquidació de 2012, es destinarà a continuar reduint aquest endeutament. Les mesures a aplicar seran, d’una banda, l’augment de la tresoreria municipal en 1.300.000 € per atendre amb normalitat els pagaments del consistori, així com el finançament de les inversions que el pressupost d’enguany preveia finançar amb la concertació de noves operacions de crèdit bancari, que ara no seran necessàries. 

D’aquesta manera, les inversions previstes per a aquest any 2013, que pujen a 2,9 milions d’euros, seran finançades en la seva totalitat amb recursos propis, sense necessitat de recórrer al crèdit bancari, mentre que la resta del superàvit es destinarà a les altres inversions establertes en el marc pressupostari 2014-2016, reduint també així la necessitat de concertar nou endeutament en exercicis futurs.