L'Ajuntament de Roses adquireix dues finques al carrer Trinitat i Tarragona per a esponjar el nucli antic

2015-06-05 09:00

L'Ajuntament de Roses ha fet efectiva l'adquisició de la finca situada en el número 29 del carrer Trinitat, de 94 m2, i d'una franja de 219 m2 del solar situat en els números 27-37 del carrer Tarragona, amb l'objectiu de millorar l'entorn i el paisatge urbà d'aquesta zona del nucli antic de la població.

Les dues finques adquirides es troben qualificades pel Pla General de Roses com a sistemes urbanístics locals, destinats concretament a espais lliures i vialitat. La seva compra per part de l'Ajuntament, permetrà ara realitzar el projecte urbanístic destinat a millorar el pas per a vianants existent entre els carrers Trinitat i Tarragona i a facilitar la vialitat en aquest segon.

En el moment actual, els serveis tècnics municipals es troben redactant el projecte d'enderroc de la finca ara adquirida (Trinitat 29), conjuntament amb el de la finca adjacent situada en el  número 27 del mateix carrer, la qual va ser adquirida pel consistori l'any 2012 amb el mateix objectiu.

Concretament, les dues finques del carrer Trinitat, amb façana per la seva part posterior amb el carrer Tarragona, allotgen actualment construccions de planta baixa i planta pis en estat ruïnós. El seu enderroc té com a objectiu comunicar els dos carrers, avui enllaçats amb una escala estreta i de gran pendent, aconseguint alhora oxigenar tot l'espai reduint la densitat en el casc antic de la vila.

Pel que fa a la compra de la porció de solar del carrer Tarragona, aquesta permetrà l'ampliació d'aquest carrer en el seu tram comprés entre els carrers Pep Ventura i de la Mainada, mantenint el mateix ample de calçada però ampliant de forma notable la vorera.

El preu fixat per a l'adquisició-expropiació d'aquestes propietats, seguint les prescripcions determinades en el POUM aprovat l'any 2010, ha ascendit a la quantitat de 407.000 € en el seu conjunt.