La IAEDEN presenta al·legacions contra un nou polígon industrial i urbanització a Peralada

2022-12-01 13:00

L’Ajuntament de Peralada va posar a exposició pública la proposta de modificació del planejament municipal per encabir un projecte anomenat ITSE-Montserrades, on pretén estimular la construcció de l’últim sòl urbanitzable del municipi per mitjà d’ampliar la zona residencial i preveure la construcció d’un nou polígon industrial, tot requalificant un sòl no urbanitzable. Aquesta proposta consta d’uns 200 nous habitatges de tipus unifamiliar i abasta una extensió de 23 hectàrees al nord del municipi, entre l’àrea urbana i el Golf Peralada. 

Les al·legacions presentades per la IAEDEN-Salvem l’Empordà han estat enfocades en posar en dubte la idoneïtat de la proposta presentada i remarcar diverses incompatibilitats urbanístiques del projecte:
- Es supera el llindar d’extensió urbana màxima que marca el Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines (PTPCG) a l’estratègia de creixement del municipi, essent la proposta d’unes 23,7ha, quan la normativa territorial marca el límit a unes 17,61 ha. La proposta de polígon industrial a més duplica l’edificabilitat bruta respecte el que marca el PTPCG (0,4 m2 de sostre/m2 de sòl) i la seva construcció està supeditada a una planificació supramunicipal, rellevant atès que ja existeix sòl industrial de sobres a la comarca.
- Es preveu increment un 67% les emissions de gasos d’efecte hivernacle i un 62% els consums d’aigua respecte el projectat al planejament vigent. Enfront aquesta estimació, no es proposa cap tipus de mesura per reduir o compensar aquests increments, essent especialment preocupant atesa l’emergència climàtica dins la qual ens trobem i la situació de sequera es pateix a la comarca. Per si fos poc, tampoc està del tot assegurat el subministrament d’aigua en un futur atès que Peralada ho fa principalment a través de pous i la memòria ambiental del projecte apunta a la possible contaminació per nitrats de l’aqüífer en els propers anys.
- El projecte presentat s’hauria de tramitar com una REVISIÓ de POUM i no com una mera modificació puntual atesa la gran repercussió ambiental i urbanística que té pel municipi. A part de l’esmentat anteriorment s’amplia també la zona residencial, es
crea un nou polígon industrial i s’elimina el projecte d’una carretera considerada com troncal al planejament vigent. 

L’ajuntament, explica la IAEDEN, justifica aquesta proposta per la necessitat de diversificar l’economia del municipi i assegurar l’existència d’habitatge per a la gent jove del poble, que actualment està emigrant a altres municipis i fa envellir la població. La realitat és, però, que el Grup Peralada és propietari de més de la meitat dels terrenys afectats i l’única empresa que ha manifestat l’interès pel nou polígon, l’automobilística Hispano Suiza, també pertany al grup. A més els habitatges projectats són de tipus unifamiliar amb piscina i jardí. Per tant, no es diversifica realment l’economia perquè segueix depenent de l’actor econòmic principal del poble i els habitatges projectats no estan realment pensats a les capacitats econòmiques del jovent, essent un estil edificatori més bé proper a les segones residències, lloguer vocacional o per rendes mitjanes-altes. Si bé és cert que s’hi preveuen una trentena d’habitatges de protecció oficial, aquesta fórmula tampoc assegura l’establiment de la gent jove del municipi.

Per totes les qüestions plantejades la IAEDEN demana a l’ajuntament i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTUG) que es vetlli per la legalitat urbanística, no es tiri endavant la proposta i, que si el que es vol es diversificar l’economia del municipi i permetre l’arrelament de la gent jove al poble, es faci una proposta més ben treballada, fomentada i transversal, defugint de fórmules consumidores de territori i que ja han demostrat que només beneficia als de sempre, els que més tenen.