La Generalitat aprova el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016

2013-06-04 19:30

El Govern de la Generalitat ha presentat avui el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya per al període 2013-2016. Aquest document defineix els principis bàsics del model turístic de Catalunya a mitjà termini i orienta la política turística de tots els agents del sector, públics i privats, especialment la de la Generalitat de Catalunya. El document també estableix les Directrius Nacionals de Turisme amb l’any 2020 com a horitzó.

Catalunya és una de les principals destinacions turístiques mundials. Per mantenir la posició de lideratge ha d’adaptar-se a les noves realitats socials i econòmiques derivades dels canvis en la demanda turística i la competència amb altres destinacions. Les novetats en els sistemes d’informació i comunicació, la millora de la qualitat i anticipar-se a l’evolució futura del turisme són altres factors que el Pla aprovat avui té en compte.

El Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 conté les pautes per desenvolupar un model turístic regit per criteris de “competitivitat sostenible”. Això és l’equilibri de la quantitat amb la qualitat del turisme, sent tractor d’un turisme de valor afegit que permeti assegurar-ne la continuïtat futura sobre la base de la sostenibilitat econòmica, mediambiental, cultural i social.

Per aconseguir-ho, cal una nova orientació en la governança del turisme, que permeti la participació i implicació de tots els agents turístics en l’orientació i la consecució dels resultats previstos. En aquest sentit, la formulació del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i les Directrius Nacionals de Turisme 2020 ja han comptat amb una àmplia participació i aportació d’agents públics i privats del sector turístic, a través d’entrevistes a persones clau del sector, taules de treball i enquestes i qüestionaris tant a professionals del sector turístic català com estranger.

El Pla Estratègic, les Directrius Nacionals i el Pla de Màrqueting Turístic conformen “l’Estratègia de Turisme 2020 de Catalunya”.

Pel que fa al Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya, presentat recentment, cal recordar que estableix les línies prioritàries per a la promoció turística de Catalunya. Aquest document és el reflex de com vol presentar-se i vendre’s Catalunya al món. El pla assenyala una nova manera de treballar i de fer promoció turística, amb nous productes dissenyats segons les exigències i requeriments dels mercats, amb una col·laboració público-privada més estreta i amb fórmules innovadores i al mateix temps rendibles.

Pla d’actuacions

El Pla Estratègic s’estructura a partir de les següents cinc Directrius Nacionals de Turisme, que fonamenten l’estratègia turística de Catalunya en l’horitzó 2020:

1.Un projecte de país internacional. El turisme com un dels fonaments del projecte nacional de Catalunya, amb una projecció cada cop més internacional.
2.Catalunya, destinació de destinacions. Catalunya, un conjunt harmònic de destinacions autònomes, sostenibles i competitives.
3.El producte, base del màrqueting. Una oferta de qualitat orientada a una demanda de qualitat.
4.Una direcció de turisme transversal. Intel·ligència, eficiència i influència transversal com a fonaments de la Direcció General de Turisme.
5.Excel·lència. Formació, innovació, idiomes i noves tecnologies com a elements clau per a l’excel·lència.

Cada una d’aquestes grans directrius té vinculat un programa d’actuacions i uns objectius específics:

1.Programa de Governança. Per dur a terme el Pla Estratègic s’ha d’establir el marc de governança clar i efectiu i articular una política d’estat a llarg termini en matèria turística amb el compromís de tots els departaments del Govern i de l’Administració.

2.    Programa de Destinacions. Aquest és el programa que ha d’assentar les bases del desenvolupament a l’espai turístic sota el model de competitivitat sostenible. Alguns dels objectius són crear nous instruments d’ordenació i planificació de l’ús de l’espai turístic, generar experiències pilot per crear nous models de destinacions intel·ligents, i augmentar la qualitat de l’experiència turística.


3.Programa de Producte. Desenvolupar una oferta de productes turístics diversificada, competitiva i sostenible que permeti competir en un entorn internacional i atreure un perfil de clients cada cop més segmentat i exigent.

4.    Programa d’Administració i Gestió. Té com a missió adequar el model organitzatiu i les eines de gestió de l’administració de turisme amb criteris d’eficiència i eficàcia per assumir adequadament els reptes que planteja el Pla Estratègic.


5.Programa d’Excel·lència. Elements com la formació, la tecnologia, la innovació, els idiomes i la responsabilitat social són alguns dels essencials que el programa proposa. La finalitat és posicionar Catalunya a l’avantguarda de les destinacions turístiques internacionals.