La Diputació destinarà enguany prop d’un milió d'euros a la prevenció d'incendis i a la gestió forestal

2014-05-28 17:00

La Diputació de Girona destinarà enguany més de 960.000 € a prevenir incendis i gestionar els boscos gironins. Concretament, l'ens destinarà 280.000 € a subvencions a ADF i ajuntaments per a actuacions en matèria forestal; 136.000 € als dispositius de vigilància de les ADF; 120.000 € a l'elaboració de plànols i franges de delimitació; 324.000 € al servei de prevenció d'incendis de la Diputació i 100.000 € a la renovació de dipòsits d'aigua. D'altra banda, en l’última reunió de la Junta de Govern es va aprovar destinar 55.000 € a diversos projectes que es duran a terme en el marc del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc Natural del Montseny.

Els 960.000 € d'inversió en prevenció d'incendis i gestió de boscos es distribuiran de la següent manera:

Subvencions a ADF i ajuntaments per actuacions en matèria forestals (280.000 €)

En la darrera reunió de la Junta de Govern de la Diputació de Girona es va decidir destinar 170.000 € a les ADF, els quals serviran per pagar equipaments, consums, despeses de gestoria i coordinació entre ADF. També es destinaran 110.000 € als ajuntaments propietaris de boscos, perquè facin tractaments forestals, estassades, aclarides i recuperacions de recs, tanques i abeuradors.

Dispositius de vigilància de les ADF (136.000 €)

S’aportaran 136.000 € a les federacions i agrupacions de defensa forestal de les Gavarres, el Montseny i l'Alt Empordà, perquè duguin a terme les campanyes de vigilància d'estiu. Aquestes agrupacions, mitjançant l'ús de vehicles tot terreny realitzen rutes en zones boscoses i es dediquen a  la detecció de columnes de fum, focs, d’elements amb risc d'incendi, i també d’altres incidències de caràcter mediambiental. També ofereixen informació als visitants sobre el risc d'incendi de l'espai i, si escau, fan una primera intervenció en cas de petits focs.

Plànols i franges de delimitació (120.000 €)

El servei de bombers de la Generalitat sovint ha de destinar més efectius a defensar les cases del foc que a extingir-lo. Això es produeix perquè hi ha cases aïllades i urbanitzacions que no disposen de les corresponent franges tallafoc en el seu perímetre.

Per corregir aquesta situació recentment es va modificar la Llei 5/2003, que amplia l'obligació de crear franges al volant de les urbanitzacions a les cases aïllades i els nuclis urbans. Ara, per dur a terme aquestes franges cal elaborar prèviament els plànols del municipis i indicar-hi quines franges s'han de fer i a on. La Diputació s'ha compromès a destinar 120.000 € a elaborar aquests plànols de tots els municipis de menys de 20.000 habitants, que són els que tenen menys recursos.

D'altra banda, l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació s'està coordinant amb XALOC i amb els consells comarcals per estructurar el suport tècnic i administratiu per a l'execució de les franges i per aconseguir que els propietaris dels terrenys, que poden ser tant de titularitat pública com privada, se’n facin càrrec del cost. La Diputació contractarà, a més, un enginyer forestal per coordinar l'actuació.

Servei de prevenció d'incendis de la Diputació (324.000 €)

La Diputació ofereix als ajuntaments gironins un servei de prevenció d'incendis que s'encarrega de la sega de laterals de camins (la longitud total segada enguany serà de 1.400 km), de la creació de franges i de l'arranjament de ferms. D'aquesta manera es millora l'accés al bosc, la possible evacuació de persones en cas d'incendi i, a més, es facilita la tasca d'extinció dels bombers.

Renovació de dipòstits d'aigua (100.000 €)

Es destinen 100.000 € al manteniment i la renovació dels dipòsits que estan a disposició dels bombers, perquè puguin carregar aigua mitjançant camions o helicòpters.

Millora de la xarxa de carreteres de la Diputació

També s'està estudiant la possibilitat que les carreteres de la Diputació que passen per zones boscoses amb risc d'incendis funcionin com a tallafoc de 18 metres d'ample. D'aquesta manera s'aconseguiria un triple objectiu: les carreteres serien una zona de seguretat per als usuaris; els bombers disposarien d'espais suficientment grans per utilitzar-los de punt d'atac al foc, i s'evitaria que cigarretes mal apagades i llençades des dels vehicles arribessin a la vegetació.

Ajuts a projectes dins l'àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny

A banda de la inversió de 960.000 € per a prevenció d'incendis i gestió forestal, la Diputació ha aprovat en la darrera Junta de Govern destinar 55.000 € a diversos projectes mediambientals que es duran a terme en el marc del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc Natural del Montseny, com ara l'execució de treballs forestals, la tallada selectiva o els treballs de reforestació.

Foto: Pere Duran