La Diputació de Girona destina més de 676.000 euros al Consell Comarcal de l'Alt Emporda

2014-07-09 17:30

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha acordat destinar 3.387.274 € als 8 consells comarcals gironins per tal que els puguin invertir en assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis, així com realitzar actuacions en matèria de salut pública (com ara recollida d'animals domèstics, fonts d'aigua naturals, etc.), acció social, promoció econòmica i transport escolar. Dins el primer trimestre del 2015, els consells comarcals hauran de lliurar a la Diputació una memòria en la qual quedi justificada la inversió realitzada.

En concret al Consell Comarcal de l'Alt Empordà l'ajut és de 676.819,65 que es destinarà d'una banda a assistència i cooperació als municipis. El conveni amb el Consell Comarcal per a aquesta tema suma 658.569,65 €, dels quals 72.083,04 € es destinaran al finançament del transport escolar no obligatori per al curs 2013-2014, en el marc de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

D'altra banda s'atorguen 16.250 € per a programes d'acció social que es destinaran al finançament del programa «Atenció i prevenció a la dependència». Finalment, pel que fa a promoció econòmica s'han concedit ajuts a consells comarcals membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) per a accions i projectes de promoció econòmica destinats a l'adhesió a la XSLPE, 2.000 €.