La Diputació de Girona aprova el pressupost general per a l’any 2022, dotat amb 162,8 milions d’euros

2021-11-23 17:00

El pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici econòmic del 2022 està dotat amb 162,8 milions d’euros i augmenta per tercera vegada consecutiva, en termes consolidats, un 10 % respecte al pressupost de l’exercici anterior, tant el de la mateixa Diputació de Girona com el del conjunt d’organismes autònoms que en depenen i en què la Diputació participa de forma majoritària. Cal recordar que el pressupost provincial és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de la corporació a través del seu Pla de Mandat 2020-2023.

El pressupost aprovat avui és un pressupost realista i responsable dins el context socioeconòmic vigent, que permetrà a la corporació ampliar el compromís social, el desenvolupament econòmic i les inversions territorials, tenint en compte les necessitats de la demarcació. Tal com mostren les aplicacions integrades en el pressupost, la Diputació de Girona reafirma el seu compromís amb els organismes locals del territori, els quals són destinataris del 51 % de les subvencions i transferències. 

El pressupost consolidat del grup institucional de la Diputació de Girona per a l’any 2022 (tenint en compte els organismes autònoms, els consorcis adscrits, l’entitat pública empresarial SEMEGA, les societats mercantils participades i la Fundació Casa de Cultura) ascendeix a 229,17 milions d’euros en xifres absolutes. Aquest import es tradueix en un increment de 30 milions d’euros respecte de l’any anterior, la qual cosa percentualment representa un 15,1 % més. Així mateix, cal tenir en compte que es tracta d’un pressupost marcat per una situació postpandèmica i inscrit en un context de reactivació econòmica i social.

Dipsalut és un dels elements significatius de l’execució pressupostària i focus de les grans actuacions per revertir les conseqüències de la pandèmia. L’organisme de la Diputació és un dels organismes autònoms amb major atribució pressupostària, i enguany ha aconseguit consolidar la transferència que rep de la corporació, de 15,2 milions d’euros, de manera que el seu pressupost ascendeix a 15,7 milions d’euros.

Amb un mateix objectiu les polítiques de SUMAR s’afegeixen a les esmentades anteriorment i, amb l’adaptació del pressupost a la situació actual de pandèmia, aquesta entitat incrementa el seu pressupost fins a un total de gairebé 24 milions d’euros.

La Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) té com a objectiu l’impuls i l’aprofitament de les polítiques estratègiques de millora en la prestació de serveis als municipis, tot prioritzant els municipis petits i mitjans com a línia de política pública essencial a la demarcació de Girona, que cada vegada guanya més pes arreu del territori. Així, aquest exercici, el pressupost total de XALOC assolirà els 12,4 milions d’euros.

També cal ressaltar que augmenten els pressupostos dels tres consorcis adscrits a la Diputació de Girona. El del Consorci de les Vies Verdes de Girona ascendeix a 5,5 milions d’euros. El pressupost del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ascendeix a 39,6 milions d’euros, que representen un gran increment respecte dels 25,6 milions de l’any 2021. El del Consorci de les Gavarres ascendeix a 649.000 euros. Finalment, el pressupost del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, una eina més al servei del desenvolupament social i econòmic de les comarques gironines, comptarà amb una aportació de la Diputació de 5,4 milions d’euros, amb la qual cosa el seu pressupost ascendeix a 5,8 milions d’euros.

El pressupost general de la Diputació de Girona i els pressupostos dels consorcis adscrits entraran en vigor una vegada publicat l’edicte de cadascun dels pressupostos que l’integren al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Compromís de la Diputació

Enguany el Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis ha tingut un paper cabdal. És per aquest motiu que un dels objectius del pressupost de la corporació és mantenir —i en alguns casos augmentar— totes les subvencions i ajudes econòmiques atorgades als ajuntaments de la demarcació. No es disminueixen les partides de cap dels ajuts ni serveis als ajuntaments que tenen per objecte impulsar polítiques socials, econòmiques, mediambientals, culturals i educatives.

A través d’aquest pressupost, el compromís de la Diputació de Girona amb l’habitatge i amb les ajudes a polítiques socials d’habitatge augmenta el 2022, fins a situar-se en 2,92 milions d’euros. El pressupost per a habitatge augmenta un 23,3 % respecte de l’any anterior. Cal posar en relleu la voluntat ferma de la corporació per mantenir i fer créixer la inversió en aquesta matèria, tant pel que fa a polítiques socials com a adquisició d’habitatges. Un increment important de l’Àrea de Cooperació Local s’ha produït al Servei d’Enginyeria - Protecció Civil, que ha augmentat el seu pressupost en 92.000 euros, destinats a assistència tècnica per a la redacció de projectes.

Un dels punts forts del Pla de Mandat actual és la participació ciutadana, i així ho evidencia l’increment de l’11,4 % del seu pressupost, sobretot pel que fa a la convocatòria de foment de la participació ciutadana als municipis.

El pressupost de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació ha augmentat gairebé el 5,37 %, amb la qual cosa l’any 2022 assoleix els 26,75 milions d’euros. La cultura, en totes les vessants, segueix sent un dels eixos més important en les polítiques de la Diputació. La cooperació cultural és el pal de paller de qualsevol societat avançada amatent a les necessitats de la seva població. Enguany, s’ha dotat d’un pressupost de més de 13,43 milions d’euros, que ha tingut un augment del 6 % respecte de l’any anterior. En aquest pressupost cal destacar també una clara implicació pel que fa als ajuts als ajuntaments per a programes educatius. 

Les noves tecnologies són també un pilar del Pla de Mandat. Això es fa palès en l’augment del 9,16 % en aquest concepte, sobretot en serveis com ara el d’assistència als municipis en matèries d’administració electrònica i padró.

El pressupost del Conservatori de Música Isaac Albéniz, d’acord amb les tasques que li són encomanades, ascendeix a més de 3,54 milions d’euros, un 8 % més que l’any anterior. 

I pel que fa a l’esport, la Diputació segueix compromesa a promocionar-lo a les comarques gironines i presta una atenció especial a l’esport femení i a l’esport adaptat. En aquest pressupost s’hi destinen un total de 3,8 milions d’euros, un 5,66 % més que a les aplicacions del 2021. 

El pressupost de Medi Ambient enguany torna a augmentar i ho fa en gairebé un 5,6 % respecte de l’any anterior per impulsar les polítiques mediambientals.

Cal afegir, també, que el pressupost aprovat avui s’ha fet tenint en compte els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), en línia amb el compromís de la Diputació. Els tres objectius als quals es destina més pressupost són, en primer lloc, el 16 (pau, justícia i institucions sòlides), amb el 19,31 %; en segon lloc, el 9 (indústria, innovació i infraestructures), amb el 17,33 % del pressupost, i en tercer lloc, l’11 (ciutats i comunitats sostenibles), amb el 14,47 %. Aquests indicadors denoten una determinació clara per aconseguir els objectius de l’Agenda 2030 i per posicionar la demarcació d’acord amb l’Aliança Catalunya 2030.