Junts per Figueres proposa un pla contra la crisi de la Covid-19 amb 24 mesures socials, econòmiques i polítiques

2020-04-12 14:00

El grup municipal de Junts per Figueres ha presentat avui un pla de recuperació econòmica i social contra la crisi de la Covid-19 que, sota el nom de Reactivem Figueres, agrupa en una primera fase fins a 24 propostes de mesures socials, econòmiques i polítiques que persegueixen un triple objectiu:

 Ajudar a les famílies més vulnerables o amb una major afectació per la caiguda dels ingressos o la pèrdua del lloc de treball.

 Assegurar la supervivència del teixit econòmic de la ciutat. 

 Donar confiança i eines de liquiditat a l’economia per a que empreses i consumidors tornin a gastar un cop superat l’estadi de desconfinament.

Aquestes actuacions formarien part de la primera fase del pla i s’haurien d’aplicar de forma immediata amb l’horitzó de a partir de l’estiu i la tardor aplicar la segona fase del pla que tindria com a prioritats:

 La reactivació de l’economia de la ciutat a partir de polítiques de promoció, mesures de suport i estímul, l’establiment d’incentius i la creació de sinèrgies i col·laboració entre el sector públic i el privat.


 Impulsar polítiques actives dirigides a diversificar l’economia local per disminuir l’excessiu pes del sector turístic i apostar per sectors com la logística, les indústries netes i la innovació.

El portaveu del grup municipal de Junts per Figueres, Jordi Masquef, ha contactat avui telefònicament amb l’alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, i la resta de portaveus de tots els grups municipals per traslladar-lis el contingut del pla i posar-lo a disposició de totes les formacions polítiques perquè es pugui impulsar de forma conjunta.

En aquest sentit, una de les mesures que incorpora el document és la signatura d’un gran Acord de Ciutat entre tots els grups municipals i els principals agents socials i econòmics de la ciutat per refermar el compromís polític i ciutadà de sumar esforços i treballar de forma conjunta per superar aquesta crisi. “L’excepcionalitat del moment que vivim ens obliga a tots a un exercici de màxima responsabilitat i des de Junts per Figueres proposem una política de concentració i d’unitat que ens permeti superar aquesta situació”, ha assenyalat Jordi Masquef. “El pla Reactivem Figueres és només un punt de partida, ambiciós, rigorós i obert al consens amb el govern i la resta de l’oposició perquè és la millor manera de donar resposta a l’emergència que patim ara i a les necessitats i reptes que haurem d’encarar com a ciutat en els propers mesos”, ha afegit el portaveu de Junts per Figueres.

Un pla amb proposta de finançament

El pla Reactivem Figueres parteix de la premissa que, malgrat la gravetat de la situació actual, totes les mesures que es proposen han de mantenir l’equilibri entre la resposta social i econòmica a la crisi, el necessari funcionament ordinari de la ciutat, les accions/inversions que es consideren estratègiques i la construcció de noves expectatives de futur. En aquesta línia, es considera prioritari salvaguardar pressupostàriament totes les previsions i partides relatives a seguretat, neteja i recollida de residus, manteniment de l’espai públic i promoció econòmica. 

D’aquesta forma, el pla que ha redactat Junts per Figueres incorpora una proposta de finançament a través de modificacions pressupostàries que ha de permetre disposar a curt termini de fins a 1,2 MEUR, als quals caldria afegir-hi la disponibilitat del romanent de tresoreria positiu de l’Ajuntament, en cas de ser autoritzat per l’Estat, que ascendeix a uns 3,5 MEUR més. Així, l’impacte del pla seria com a mínim de gairebé 5 MEUR.


Mesures socials, econòmiques i polítiques

Les 24 mesures que formen part de la primera fase del pla són:

 Ajornar el calendari de cobrament de les ordenances fiscals (impostos i taxes) fins a l’1 d’agost. 

 Facilitar el pagament a terminis, sense interessos, de tots els impostos i taxes per un període de nou mesos a aquells ciutadans i empreses que puguin acreditar un descens del 40% o superior dels seus ingressos durant l’estat d’alarma en el cas d’autònoms o empreses de facturació inferior a 3 milions d’euros, o estiguin en situació d’aturats de llarga durada, aturats sense dret a prestació o famílies en què almenys dues persones de la unitat familiar estiguin en situació d’atur a partir de l’aplicació de l’estat d’alarma.

 Bonificar el 100% de la taxa d’escombraries per la part proporcional a la durada de l’estat d’alarma a tots els autònoms i empreses que acreditin que han hagut de suspendre forçosament la seva activitat a causa de les restriccions imposades.

 Permetre a tothom qui ho demani l’ajornament del pagament del rebut d’aigua de Fisersa corresponent al primer trimestre –que es gira aquest mes d’abril- perquè es repercuteixi de forma proporcional i de diferida a les factures del segon, tercer i quart trimestre.

 Bonificar en un 25% l’IBI als petits propietaris de locals de negocis que acreditin haver formalitzat una condonació temporal de com a mínim el 50% del pagament del lloguer a autònoms o pimes. També per a aquells petits propietaris que hagin fet condonacions en els mateixos termes en les rendes d’habitatges per a famílies. La mesura ha de compensar persones físiques o jurídiques que tinguin una titularitat màxima de 6 entitats registrals individuals de qualsevol tipus de bé immoble.

 Incrementar en un 30% la partida destinada a ajuts socials per fer front al previsible increment de la demanda i poder donar resposta a ajuts bàsics d’alimentació, lloguer d’habitatge i subministrament energètic en les condicions que ja estan establertes pels serveis socials municipals.


 Ampliar al mes de setembre la suspensió en el pagament del lloguer social en els habitatges propietat de l’Ajuntament.

 Bonificar el 100% de la taxa d’ocupació de la via pública durant els dos mesos posteriors a la reanudació de l’activitat afectada. Aquesta bonificació s’ampliaria dos mesos més en el cas dels establiments i negocis que acreditin que, com a mínim, han mantingut els mateixos treballadors que tenien en data de 13 de març.

 Bonificar en un 30% la taxa anual del mercat de la roba i de la fruita i la verdura.

 Bonificació d’un 50% de les quotes dels cursos dels centres cívics de la ciutat durant els tres primer mesos a partir que hagin recuperat la seva activitat per facilitar que hi pot accedir tothom.

 Garantir la devolució urgent de totes les taxes cobrades per serveis no prestats o suspesos durant l’estat d’alarma com el cas de llars d’infants, cursos, ocupacions de vies públiques, mercats o qualsevol altra taxa de serveis no prestats, suspesos o reduïts.

 Compromís per pagar les factures de proveïdors que siguin pimes  i autònoms a un màxim de 30 dies i accelerar el pagament de totes les factures pendents d’aquests mateixos col·lectius que encara hi pugui haver.

 Bonificar el 100% la llicència d’obertura per aquells emprenedors que obrin un negoci nou a la ciutat durant el període maig-desembre.

 Subvencionar el 100% de la quota a tots els nous autònoms que es donin d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a la ciutat durant el període maig-setembre.

 Bonificar en un 50% l’Impost de Construccions i Obres per a aquells projectes de millora d’habitatges, locals o edificis que certifiquin que com

a mínim un 80% del cost de l’obra es destina a la contractació d’empreses i proveïdors locals.

 Avançar el pagament de les subvencions a les entitats, especialment aquelles que treballen amb persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat, sense necessitat d’haver de justificar el 100% de la despesa de l’any anterior.

 Crear un programa de beques per facilitar el pagament de les quotes d’associat o inscripció als clubs esportius, entitats ciutadanes i cursos de formació que es fan amb suport o finançament municipal, dirigit a les famílies amb majors dificultats, especialment en totes aquelles activitats adreçades a infants i adolescents.

 Ampliar fins a una hora la gratuïtat de tota la zona blava i la zona verda d’aparcament de la ciutat durant els tres primers mesos a partir de la represa de l’activitat comercial habitual.

 Ampliar fins a les quatre hores la gratuïtat de l’aparcament de l’antic camp de futbol del Far durant els tres primers mesos a partir de la represa de l’activitat comercial.

 Obrir una oficina específica per assessorar, informar i centralitzar totes les demandes d’informació i tràmits, tant a nivell empresarial com de particulars. Des d’aquesta oficina, dotada de personal i recursos suficients, s’ajudaria en la tramitació dels ajuts i també es tindria la informació de totes les mesures que apliquen la resta d’administracions. L’atenció podria ser presencial –quan sigui possible-, a través d’un telèfon únic per a aquesta oficina o via correu electrònic.

 Engegar una campanya d’impuls del comerç de proximitat i de la promoció turística local per aquest proper estiu, en coordinació amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Patronat de Turisme GironaCosta Brava. La campanya aniria dirigida als figuerencs i empordanesos, el turisme interior (sobretot el de segones residències) i Catalunya Nord i sud de França.


 Impulsar mesures socioeducatives amb un increment de les activitats d’esport, joventut i educació a preus assequibles per aquest proper estiu 2020.

 Demanar al govern la supressió de la regla de despesa per les corporacions locals. Tots els ajuntaments que tinguin romanents de tresoreria positius, com és el cas del de Figueres, han de tenir llibertat per a la seva utilització.

 Signatura d’un Acord de Ciutat entre tots els grups municipals i els principals agents socials i econòmics de la ciutat per refermar el compromís polític i ciutadà a sumar esforços i treballar de forma conjunta per superar aquesta crisi. Aposta per la política de concentració. D’aquest acord en sorgiria un grup de treball amb l’assessorament d’un comitè d’experts que permetés fer un seguiment de la situació, avaluar l’impacte de les mesures i planificar les accions de reactivació econòmica que s’haurien d’aplicar en la segona fase o de desgel a partir de l’estiu i que haurien de ser molt ambicioses.

Per la seva banda, ja s’avança que en una segona fase del Pla, que s’hauria de desenvolupar entre l’estiu i finals d’any, s’hi haurien d’incloure, entre d’altres, accions com:

 Una gran campanya promocional i de reactivació que s’allargaria durant un parell de mesos a partir que les condicions sanitàries ho permetin (previsiblement entre setembre i novembre o quan sigui possible) per encadenar de forma consecutiva esdeveniments de ciutat que han quedat ajornats o bé que es poden crear de nou. El lema que es proposa seria “A Figueres, com a casa!” i sota aquesta marca paraigües s’hi aixoplugarien esdeveniments com l’Acústica, la Mostra del Vi, el Festival Còmic o les Fires de la Santa Creu en un nou format, que s’anirien celebrant de forma consecutiva perquè Figueres sigui un esclat d’activitat i un punt d'atracció per al visitant en les setmanes/mesos posteriors a la tornada a la normalitat. Aquesta campanya, dirigida al turisme intern i de territoris propers, s’hauria de desenvolupar de forma conjunta i amb el consens de les associacions comercials i de restauració per establir sinèrgies i accions promocionals conjuntes.


 Definir mesures de suport i estímul per als sector més afectats, com per exemple el de la restauració i el comerç.

 Implantar una rebaixa del preu de les entrades de la nova temporada de teatre, música i dansa per a col·lectius més vulnerables, com per exemple les persones en situació d’atur o els autònoms que han hagut de de suspendre o reduir la seva activitat professional.

 Crear packs de consum de cultura i gastronomia a partir d’un gran acord entre els programadors, les entitats culturals i les associacions de restauració. Un exemple seria que amb una entrada del teatre Jardí s’inclogués una consumició o un descompte a algun dels establiments de restauració adherits.

 A nivell intern de l’Ajuntament, elaborar un nou pla municipal de riscos laborals i vigilància de la salut que inclogui, davant aquest nou escenari de ‘convivència’ amb la Covid-19, el redisseny d’espais municipals per assolir les distàncies de protecció requerides, la potenciació del teletreball quan sigui possible o la disposició d’Equips de Protecció Individual adequats al nivell d’exposició de cada treballador municipal, entre d’altres mesures.