Inici del període de cobrança de l’IBI a Figueres

2010-04-30 14:53

El període de cobrança de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI), iniciat el passat 1 d’abril, continua vigent fins el dia 7 de juny. Els rebuts domiciliats es carregaran en compte durant el mes de maig -el 60% de la quota- mentre que el 40% restant durant el mes d'octubre.

Recordar que atesa la situació de crisi econòmica, el Govern municipal de Figueres va optar per mantenir el tipus de gravamen aplicable en el mateix import que l'any 2009, és a dir, en un 0,806 %. Aquest impost afecta a un total de 29.906 entitats.

No obstant, cal recordar que la base imposable a la qual s'aplica el citat tipus impositiu està constituïda pel valor cadastral fixat per la Direcció General del Cadastre. Recordar que la Llei de Pressuposts de l’Estat ha establert pel 2010 que el valor cadastral (el qual constitueix la base imposable de l’IBI) s’ha actualitzat amb l'increment d'un 1%.

L'any 2009 la Gerència Territorial del Cadastre a Girona va aprovar una Ponència de Valors Parcials de Figueres per tal d'incloure el sòl que no es trobava dins la delimitació de la Ponència realitzada el 1989. En conseqüència es va regularitzar el sòl de diverses zones del municipi d'acord amb el planejament urbanístic aprovat i s’han adequat els valors cadastrals resultants amb els de la resta del municipi. Mesura que ha afectat a un 3% de les entitats cadastrals de la capital de l’Alt Empordà.