Figueres celebra la primera assemblea participativa del POUM

2014-02-24 15:00

D’acord amb el programa de participació ciutadana del POUM aprovat pel plenari municipal, l’Ajuntament de Figueres ha convocat la primera assemblea participativa del POUM, on s’exposaran les propostes recollides dels tallers de participació. Tindrà lloc demà, 25 de febrer, a les 19,30 hores, a l’Escola Parc de les Aigües de Figueres (c/ Sant Pere de Rodes, 2).

Entre els mesos de setembre i novembre es van celebrar un total de vuit tallers de participació ciutadana del POUM, que donaven l’oportunitat a figuerencs i figuerenques de dissenyar la seva ciutat del futur. D’aquestes trobades, n’ha sorgit un document de 72 pàgines amb les principals propostes que van fer els ciutadans, que es pot trobar a la web del POUM (https://figueres.cat/poum/).

Aquests resultats extrets en la primera onada de tallers, recollits a l’informe, es presentaran demà a la primera assemblea del POUM. Hi participaran membres de diferents associacions i entitats i participants dels tallers. Al final de l’assemblea, hi haurà un torn obert de paraules. A part d’això, per tal de potenciar encara més la participació, s’ha penjat al web del POUM i s’ha difós als instituts una enquesta. 

La informació recollida del document i de l’enquesta serà destriada i es seleccionarà aquella susceptible de formar part del Pla Urbanístic de Figueres.  Els resultats obtinguts de tot plegat serviran per elaborar l’avanç del POUM, que es presentarà a la tardor juntament amb la segona ronda de tallers.

Els punts de l’ordre del dia que es desenvoluparan a la primera assemblea del POUM són els següents:

1.- Constitució de l’assemblea participativa del POUM, d’acord amb la composició prevista per l’acord plenari de 3 de setembre de 2013, i acreditació de les persones assistents (de 19.30h a 20h)

2.- Exposició dels resultats de l’informe executiu de la primera onada de tallers temàtics i de la síntesi dels resultats (fase de diagnosi) que recull el document publicat al web municipal (https://figueres.cat/poum/) (A partir de les 20h)

3.- Torn obert de paraules

A l’efecte de facilitar l’acreditació de les persones que hi formaran part, es prega que amb antel·lació es facin arribar les dades i representació a l’Ajuntament, a l’adreça (https://figueres.cat/poum/), per bé que resultarà suficient que acreditin la representació, directament, compareixent a la sessió entre les 19,30 i les 20 hores, del dia i lloc assenyalats.