ERC considera el Codi Ètic de Santi Vila com una operació de blindatge polític

2011-02-07 09:00

El Grup Municipal d'ERC ha fet pública la seva valoració de la proposta de “Codi Ètic Figueres 2011” feta recentment per l'alcalde Santi Vila. Ho ha fet a través d'una nota on valoren el text que s'ha fet públic i es proposen alguns punts que no figuren en l'esmentada proposta i que ERC considera fonamentals.

ERC constata que alguns dels punts proposats ja estan regulats pel ROM (Reglament Orgànic Municipal) i altres textos legislatius, com ara la LRBRL (Llei Reguladora de las Bases del Règim Local) i el ROF (Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats locals). ERC es pregunta "de què serveix reiterar, ens preguntem, una obligació de la llei ... si no és una operació publicitària?".

També consideren que hi ha algun altre enunciat que consideren molt important que "entra en oberta contradicció precisament amb el mateix ROM i amb la llei electoral, com és la proposta d'alcaldia que pretén “respectar l'opció política més votada com a la més legitimada per formar govern”. ERC considera que legalment, èticament i políticament és plenament legítima tota opció que aconsegueixi de manera democràtica una majoria que li permeti constituir un govern municipal. I recorda que això ho pensava l’alcalde Santi Vila fins no fa massa temps. "A què ve ara plantejar una proposta diferent, i emparant-se en l’ètica? Fa l’efecte de ser una operació de blindatge polític, més que una altra cosa". diu el partit republicà.

ERC considera que tot codi ètic que s'hagi de subscriure ha de deixar a part tot allò que ja és regulat en d'altres reglaments o lleis i que el més elemental sentit comú ja demostra que quedarà en l’àmbit de la interpretació personal/subjectiva/partidista. En canvi, ha de registrar aquells aspectes que lliurement els qui el subscriuen s'autoimposen a ells mateixos en un exercici d'intentar enfortir els vincles entre ètica i política més enllà de l'estricte compliment de
la llei. D'aquí que el Grup Municipal d'ERC defensarà que siguin incorporats els punts següents:


- Clara separació de la figura institucional (alcalde i regidors) de la representació de partit i de l'interès personal.
- Compromís de no emprar recursos (econòmics, periodístics...) ni informació institucional al servei d’interessos de partit o personals.
- Concretar el foment de la participació ciutadana per mitjà de l'organització de la ciutat en districtes i del nomenament de regidors de districte. Compromís de dotar aquests organismes de manera adequada perquè puguin fer la seva funció, fins al punt que sigui possible la mateixa discussió d'uns pressupostos municipals participatius.
- Creació de nous espais d'informació i publicitat d'associacions, partits i entitats no lucratives, que actualment són clarament insuficients i que han de competir amb la publicitat de caire comercial.
- Condemna explícita de les actituds de xenofòbia i d’intolerància manifesta (sexisme, homofòbia, apologia dels genocidis...).
- Condemna pública del consistori envers aquells regidors/es que, durant el seu mandat, canviïn de partit o de situació en el consistori i no deixin l’acta de regidor, ja que no han estat elegits de manera individual, sinó en tant que representants del grup que els presenta. Diem això reiterant l’aposta del nostre grup municipal per la conveniència de regular un sistema de llistes obertes.
- Defensa explícita del pluralisme polític i ideològic com a valor.
- Defensa del laïcisme i del pluralisme religiós.

ERC conclou aquesta nota dient que "si usem i abusem de l’apel·lació a l’ètica i ho fem des d’òptiques que fan a l’opinió pública la sensació de ser ben interessades, contribuirem a la depreciació semàntica del concepte i la convertirem en una simple arma llancívola. Per això, si volem fer un codi ètic, oblidem la reiteració del que ja està escrit a les lleis i anem més enllà. I amb voluntat de complir-ho, no únicament de guanyar protagonisme".