Entitats, associacions i particulars podran participar en els plens municipals de l'Ajuntament de Roses

2018-03-15 10:00

L’Ajuntament de Roses ha aprovat el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), el qual entrarà en vigor a partir del proper 22 de març. Entre els canvis adoptats, una novetat destacada correspon a l’obertura dels plens municipals a la participació ciutadana. A partir d’ara, entitats i associacions rosinques, podran presentar mocions per al seu debat i aprovació i intervenir en els acords del seu interès. Una altra possibilitat és la de participar en els torns de precs i preguntes de les sessions plenàries, dret del qual també podran disposar a partir d’ara els ciutadans i ciutadanes empadronats a Roses. 

La participació d’entitats i associacions en els plens serà possible a partir d’ara, mitjançant dues vies. D’una banda, es permet la seva intervenció oral en aquells punts de l’ordre del dia on s’acrediti un interès o afectació directes de l’entitat. Per fer-ho efectiu, caldrà adreçar una petició d’intervenció a l’alcaldessa amb una antelació mínima d’un dia hàbil abans de la celebració del ple. La intervenció es farà per part d'un representant de l’entitat o associació, durant un període de temps no superior a tres minuts, sempre després de la lectura del punt en qüestió i abans del debat i de la votació de la proposta.

D’altra banda, les sessions plenàries podran incloure també en el seu ordre del dia, mocions presentades per entitats o associacions. En aquest cas, la moció es presentarà a l’alcaldessa com a mínim tres dies hàbils abans de la convocatòria de la darrera sessió ordinària de la Comissió Informativa corresponent al ple ordinari. Els serveis jurídics municipals seran els encarregats de determinar la legalitat de la moció i la legitimitat de I'entitat per formular-la. En cas d’autoritzar-se, un representant de l’entitat o associació serà l’encarregat de llegir i defensar la moció durant la sessió plenària mitjançant una intervenció de com a màxim 5 minuts, i disposarà també de dos minuts addicionals de rèplica.

Per últim, tant entitats i associacions, com les persones empadronades a Roses, podran intervenir en el torn obert de paraula del final de les sessions de plens ordinaris, prèvia petició a l’alcaldia amb una antelació mínima de 5 dies hàbils, per tal de realitzar els precs o preguntes de competència municipal que considerin pertinents.

Lloc de cerca

200240775-8ef048fe9f/50000000.png