Els restaurants no poden cobrar en concepte de coberts o taula

2012-03-07 10:30

La coordinadora comarcal de Consum, Francesca Falcó, ha explicat a una quinzena de membres de l’associació Alt Empordà Turisme els canvis en la llei del Codi de Consum de Catalunya, que afecten al sector de la restauració, tant els restaurants com els bars, en el transcurs d’una xerrada convocada amb aquesta finalitat i que es va celebrar a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Entre les novetats hi ha aquestes: els establiments de restauració han d’exhibir el preu de venda dels menjars i begudes que es troben en condicions de servir a les persones consumidores. El preu es pot informar a través d’una carta, rètol o fullet i haurà de ser accessible o visible al consumidor immediatament abans que aquest faci la corresponent consumició. El preu ha d’indicar l’import total que s’ha de satisfer i ha d’incloure els impostos.

Els establiments de restauració no poden cobrar conceptes com ara coberts, taula o similars. En cap cas es poden cobrar serveis o conceptes no sol·licitats expressament pel consumidor en el moment de fer la comanda del servei, com ara, per exemple, entrants. Els establiments de restauració tampoc podem cobrar cap import als seus clients pel fet d’utilitzar els serveis-lavabos. Igualment, han de lliurar una factura o tiquet de caixa un cop acabar l’àpat o la consumició i l’han de presentar al consumidor perquè aboni el preu del servei. Les factures o tiquets han de fer constar els diferents conceptes amb els preus per separat de forma desglossada amb inclusió dels impostos aplicables i d’altres despeses addicionals.