Els tribunals francesos reconeixen la Fundació Dalí com a beneficiària del dret de participació

2011-07-12 21:00

El Tribunal de Grande Instance de París ha donat la raó a la Fundació Gala-Salvador Dalí i reconeix que l’Estat espanyol és l’únic titular del dret de participació sobre la venda pública de les obres de Salvador Dalí.

La Fundació Dalí ha manifestat la seva satisfacció "per la transcendència d’aquesta sentència perquè no tan sols suposa un avenç en la defensa i protecció dels drets de Salvador Dalí, sinó que a més crea jurisprudència".

En una sentència dictada el 8 de juliol, el Tribunal de Grande Instance de París, estimant íntegrament la demanda interposada per la Fundació Dalí i VEGAP contra l’ADAGP (societat francesa de gestió col·lectiva dels drets d’autor dels artistes plàstics, que es correspon amb l’espanyola VEGAP), ha declarat que la llei espanyola és l’aplicable per determinar qui és el titular del dret de participació sobre les obres d’art de Salvador Dalí, i en conseqüència, ha reconegut que la Fundació Dalí, en tant que gestora i administradora dels drets d’autor de Salvador Dalí per delegació de l’Estat espanyol (hereu testamentari de l’artista), és la beneficiària del dret de participació que es generi de les revendes de les obres de Salvador Dalí.

En concret, la sentència condemna l’ADAGP a comunicar a la Fundació Dalí i a VEGAP el conjunt de les informacions i justificatius sobre les quantitats percebudes i, en el seu cas, pagades en concepte de dret de participació des del 17 d’octubre de 1997 (data en què la Fundació Dalí es va adherir a VEGAP i a l’ADAGP); pagar a VEGAP per compte de la Fundació Dalí les quantitats que hagi percebut en concepte de dret de participació des del 17 d’octubre de 1997, més els interessos corresponents des de la interposició de la demanda i pagar els honoraris dels advocats de la Fundació Dalí i VEGAP, i pagar una indemnització a ambdues institucions de 10.000 Euros.

En el procediment davant del Tribunal de Grande Instance de París, la Fundació Dalí ha estat representada pels advocats designats pel despatx Roca Junyent Advocats Associats, que és qui assessora jurídicament aquesta institució.