Els naturalistes presenten recursos contra el mapa eòlic de l'Alt Empordà

2010-07-10 09:11

Aquesta setmana les plataformes cíviques i associacions naturalistes de tot Catalunya han presentat recursos de reposició en contra l'Acord de Govern que determina les zones de desenvolupament prioritari (ZDP) de Catalunya (GOV/108/2010, publicat al DOGC del dia 7 de juny de 2010). Aquests recursos expressen el seu rebuig total d'aquest acord i demanen la seva suspensió immediata i cautelar i la seva nul·litat de ple dret. La Generalitat disposa d'un mes per respondre els recursos presentats i, en el cas que no contesti, apunten que s'haurà de recórrer la via judicial.

L'Acord de Govern designa, pel que fa l'Alt Empordà, la Zona de Desenvolupament Prioritari a les serres de l'Albera i de les Salines on possibilita la instal·lació de parcs eòlics d'una potència total de 180 MW repartits entre els termes municipals de Darnius, Agullana, La Jonquera, Cantallops, Capmany, Masarac, Sant Climent Sescebes i Espolla. Els naturalistes volen subratllar que aquesta ZDP coincideix amb molts projectes proposades per les empreses privades del sector de l'energia eòlica. Però l'Acord permet a més la construcció de la major part dels parcs autoritzats o en tramitació (que actualment sumen 272 MW) i la instal·lació il·limitada de mini parcs (fins a 5 aerogeneradors sense especificar la seva potència o alçada) en qualsevol indret de la comarca. També estableix que un cop esgotada la ZDP se'n podran delimitar noves zones. Davant d'aquesta desmesura, els naturalistes consideren que la comarca està amenaçada per una transformació no només paisatgística sinó també socio-econòmica, ja que ningú s'ha preocupat d'estudiar o preveure les conseqüències sobre el sector turístic del qual s'alimenta la gran majoria de la població empordanesa.

Hem denunciat des de fa molts anys i reiteradament les conseqüències habituals que comporta la instal·lació d'un parc eòlic en qualsevol indret rural com són l’eixamplament de carreteres rurals, l’obertura de camins de molta amplada, rases per les línies d’evacuació, l’afectació sobre la salut i el benestar de la població i la fauna. 

L'Associació Respectem l'Albera, Salvem el Terraprim, Iaeden-Salvem l'Empordà i la Plataforma Cívica Anti-Molins de Portbou i Colera manifesten que l'Acord de Govern pres per la Generalitat incompleix i vulnera un seguit de lleis i competències i exigim, mitjançant els recursos presentats, la seva retirada.

L'Acord de Govern que aprova la determinació de les Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) de parcs eòlics a Catalunya representa les següents irregularitats respecte a les lleis estatals, europees i a les pròpies lleis catalanes:

La manca de competència del Govern de la Generalitat.
La manca d'instruments de planificació sectorial prèvia.
La manca de participació de les institucions afectades.
La vulneració del principi de participació ciutadana.
La manca d'informes d'avaluació ambiental previ a la determinació de les zones de desenvolupament prioritari.

En el cas de la ZDP de l'Alt Empordà, les quatre entitats constaten que l'Acord:

No estudia la seva viabilitat ambiental i així demostra el menyspreu absolut envers el recurs prioritari de la comarca.
Ignora les propostes dels experts, encarregades pel Consell Comarcal i aprovades per una àmplia majoria de les administracions locals, que conclouen la necessitat d'una redefinició de les zones d’implantació eòlica a la comarca.
No té en compte els elements de patrimoni cultural dins la ZDP, molts d'ells protegits a través dels instruments de planejaments municipals.
No té en compte la incidència sobre espècies en perill d’extinció especialment protegides.
Ignora la manca d'idoneïtat d'un parc eòlic al municipi d'Espolla, manifestada en una resolució de la Ponència ambiental de Parcs Eòlics a l'octubre de 2006 en relació a un projecte de parc eòlic en aquest municipi amb uns motius que són comuns als altres pobles de l’Albera.
Contribueix amb la seva erràtica planificació a la fragmentació irracional del territori.

Davant d’aquesta acumulació d’incoherències i faltes administratives, els naturalistes demanen al Govern de la Generalitat que suspengui i retiri l'Acord de Govern de la determinació de les ZDP. Demanen al Departament d’Economia i Finances i especialment a la Direcció General d'Energia i Mines un compromís per un Pla Comarcal de l'Energia que planifiqui globalment totes les fonts d’energia renovables, prioritzant la reducció del consum i la millora de l’eficiència, apostant decididament per la microgeneració i incentivant que els projectes siguin promoguts des del teixit social. Finalment, demanen, també, al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i al Departament de Medi Ambient i Habitatge que exerceixin les seves competències en protegir els valors naturals i culturals de la nostra comarca.