El Govern municipal recorda que el cànon de l'escola Montessori ja es contempla al pressupost aprovat inicialment

2015-01-13 17:00

El Govern municipal, a través de la resposta a les al·legacions presentades al Pressupost Municipal 2015, recorda que el cànon en concepte de concessió administrativa de l’escola Montessori ja es contempla en les previsions d'ingressos aprovada inicialment el passat mes de desembre. Una resposta que deixa sense efecte, l’al·legació -i posterior acusació davant dels mitjans de comunicació- del grup municipal socialista a l’Ajuntament. 

Per ser exactes, el Pressupost contempla una partida d’ingressos de 45.000 euros, sota el concepte de “Concessions Administratives” i que recull l’ingrés que ha de realitzar l'esmentada escola, que puja a 43.000 euros. També apareixia ja en la aprovació inicial del el pressupost 2015, però en l’apartat de despeses i sot l’epíleg “Subvencions ajuts compra llibres escolars”, la partida 152023260148, amb 45.000 euros per fer front a aquest concepte. 

El primer tinent alcalde i regidor d’Hisenda, Manuel Toro, explica que. “vull entendre que el portaveu socialista no s’ha llegit el pressupost 2015 amb deteniment, perquè la seva petició està contemplada. A més, en el seu dia se li va explicar que tant els ingressos pel cànon de la concessió administrativa, com les despeses per llibres escolars estaven incloses al pressupost. Sorprèn que el senyor Casellas realitzi afirmacions i presenti al·legacions sense fer un estudi acurat de l'expedient”. 

El pressupost municipal per al 2015 es sotmetrà a aprovació definitiva durant el ple ordinari de gener que es farà avui, a partir de les set de la tarda, al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Figueres.