El Consell Comarcal segueix aplicant polítiques d'ajust econòmic

2013-07-17 15:00

La Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat l’expedient de liquidació del pressupost corresponent a l’exercici del 2012. Segons l’informe emès per l’interventor comarcal, el resultat pressupostari és d’1.823.361,69 euros, un cop ajustat amb els imports corresponents als crèdits gastats i finançats amb romanent de tresoreria i les desviacions de finançament registrades al llarg de l’exercici.

Com passa a totes les administracions, el Consell aplica un percentatge de cobertura del seu pressupost per a drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. En aquest cas s’ha previst una dotació de 220.258,12 euros. Paral·lelament s’ha habilitat una partida de 513.617,42 euros per al pagament dels romanents de crèdits afectats per les desviacions de finançament. De tot això, en resulta un romanent de tresoreria per a despeses generals d’1.001.798,05 euros.

D’acord amb la Llei d’Hisendes Locals, de la liquidació del pressupost es dedueix que l’any passat el Consell Comarcal va aconseguir un estalvi net de 2.189.329 euros, que representa un 13,64% sobre els ingressos corrents. L’endeutament a 31 de desembre de 2012 és de 2.786.670 euros, una xifra que suposa el 20,49% sobre els ingressos corrents liquidats. Totes aquestes dades posen en evidència les polítiques d’ajust econòmic que ve aplicant la institució en aquest mandat.

D’altra banda, en la liquidació del pressupost, l’informe de l’interventor reconeix que el termini de pagament a proveïdors supera amb escreix el termini fixat per la normativa vigent, que és de tres mesos. A 31 de desembre de 2012 hi havia 7.143.170,27 euros pendents de pagament de l’exercici corrent. Això es deu, fonamentalment, a les dificultats que té el Consell de rebre amb regularitat els ingressos que financen els diferents serveis que presta la institució. En concret, a l’acabar l’any passat hi havia 9.399.724,26 euros pendents de cobrament, dels quals 6.166.948,23 euros corresponen a l’exercici dels 2012 i 3.232.776,03 euros a anys anteriors.