El Consell Comarcal de l'Alt Empordà crea un equip d’assistència tècnica per als ajuntaments petits

2018-12-21 12:00

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat la creació d’un nou servei d’assistència tècnica per als ajuntaments, després de constatar la manca de personal funcionari que hi ha actualment, a les diferents corporacions, que puguin prestar aquest tipus de serveis. La nova prestació anirà adreçada als municipis petits i amb una activitat urbanística reduïda, ja que el Consell no disposa de suficient personal funcionari per atendre totes les peticions i, per tant, caldrà ampliar l’equip tècnic.

En concret, actualment l’àrea de Serveis Tècnics del Consell està formada per un arquitecte, un arquitecte tècnic, un enginyer tècnic industrial, dos delineants i un auxiliar administratiu. L’ampliació de l’equip passarà inicialment per contractar dos arquitectes i un enginyer tècnic industrial. Amb aquestes incorporacions es podrà donar un assessorament tècnic continuat a una desena de municipis, per part dels arquitectes, i a una trentena, per part de l’enginyer tècnic industrial, en aquest cas per a informes sobre llicències d’activitats i altres.

Segons les previsions del Consell, posteriorment i en funció del nombre d’ajuntaments que sol·licitin aquesta prestació, que hauran d’abonar a l’administració comarcal en concepte d’honoraris, es podria ampliar el número de tècnics assessors de cares al futur.

NOU PROGRAMA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA

D’altra banda, el ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà també ha aprovat una nova convocatòria del Programa d'Assistència Tècnica als ajuntaments. Acollir-se a aquest pla suposa per als municipis beneficiats que la redacció dels projectes que s’acceptin aniran a càrrec dels serves tècnics del Consell. Aquesta iniciativa comarcal facilita la redacció d'obres, projectes d'instal·lacions o direccions d'obres que els municipis tinguin previst executar directament o amb la col·laboració d'altres administracions.

Poden presentar sol·licitud, fins al 31 de gener, tots els ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de l’Alt Empordà. Cada municipi només podrà demanar la redacció d’un sol projecte, quedant excloses la redacció d’instruments de planejament. Degut a l’ampliació de l’equip que treballa per als Serveis Tècnics del Consell Comarcal, aquest any es podran acceptar més sol·licituds però, tot i així, s’han establert uns barems de puntuació pel cas que la demanda sigui superior a la seva capacitat 

L’assistència tècnica per a la redacció de projectes comporta el finançament compartit al 50% entre l’Ajuntament que ho demana i el Consell, amb un límit màxim per part de la institució comarcal de 4.000 euros per projecte i any. El projecte inclou també la redacció de l'estudi bàsic de seguretat i salut. Per determinar les bases per a l'aplicació de les tarifes, tant per a la redacció de projectes com per a la direcció d'obres, es valorarà l'import dels treballs d'acord amb els barems orientatius aprovats pels col·legis professionals corresponents però reduïts en un 20%.