El Consell Comarcal aprova un pressupost de gairebé 17 milions d'euros

2014-01-22 14:00

El ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, celebrat ahir a la tarda, va aprovar per àmplia majoria –26 vots a favor (CiU, PSC, PP I ICV) i cinc abstencions (ERC)- el pressupost per al 2014 que puja a 16.940.000 euros. L’exercici anterior era de 19.152.180.16 euros, el que implica uns descens de l’11,55%.

El pressupost proposat per a l’exercici 2014 dona compliment a les tres regles fiscals establertes per la Llei d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquesta normativa estableix un nou marc jurídic, afegint al principi d’estabilitat pressupostària previst a la normativa anterior, el principi de sostenibilitat financera (volum d’endeutament públic) i la regla de la despesa, que fixa un creixement màxim de la despesa pública relacionat amb l’evolució del PIB.

En conjunt, els ingressos corrents, formats pels ingressos tributaris, les transferències corrents i els ingressos patrimonials disminuiran en un 3,08%, fruit bàsicament de la revisió a la baixa del conjunt de transferències que rep el Consell per a la prestació de servei. Aquesta situació, i molt especialment la derivada de la reducció al llarg dels darrers anys de les transferències de la Generalitat de Catalunya, fa que el pressupost de despeses s’hagi ajustat el màxim possible al finançament rebut, la qual cosa ha significat la reducció proporcional d’algunes despeses amb la finalitat de garantir l’equilibri pressupostari.

Cal tenir en compte que enguany els capítols 3 i 4 no són comparables atès el canvi de consideració de les aportacions municipals per a la prestació de serveis que s’han considerat com un transferència corrent, mentre l’exercici 2013 figuraven com a taxes. Inicialment, no s’ha previst per 2014 cap transferència de capital, la qual cosa, atenent el caràcter afectat d’aquests ingressos, limita la xifra d’inversions a realitzar.

Pel que fa a les despeses corrents, formades per les despeses de personal, béns corrents i serveis, despeses financeres i transferències corrents assoleixen un import de 16.356.100 €, un 2,23% inferior a 2013.

El capítol de personal presenta una disminució del 2,96% en relació a 2013. Cal tenir en compte que, d’acord amb el que es preveu en els avantprojectes de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, no s’ha previst cap increment en les despeses de personal. Així mateix, s’ha amortitzat una plaça de Tècnic d’Administració Especial, grup A1, i amb denominació Tècnic d’Esports, tot i que es continuarà mantenint a la relació de llocs de treball i, per manca finançament del programa dels tècnics compartits de l’àrea de joventut s’ha amortitzat el lloc de treball de coordinador/a de joventut. Finalment, s’ha de destacar que en preveu la dotació pel dinamitzador/a juvenil, adscrit a l’àrea de joventut, per poder donar compliment al Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per a l’impuls i la gestió de les polítiques juvenils en el municipi.

Les despeses de capital (inversions) ascendeixen a 100.000 €, un 94,81% menys que l’any anterior, a causa de les limitacions comentades anteriorment. D’acord amb el pla d’inversions, aquestes despeses es destinaran fonamentalment a diferents millores de reposició en l’abocador comarcal, el servei d’aigua i els serveis centrals.

Finalment, les despeses financeres (amortització de crèdits), que pugen a 483.900 €, presenten una disminució del 2,66% en relació a 2013, d’acord amb el programa temporal de les operacions de crèdit actualment vigent.