El Consell Comarcal aprova per unanimitat un pressupost de més de 19MEUR

2012-12-12 11:00

El ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, celebrat ahir dimarts a la tarda, va aprovar per unanimitat de tots els grups el pressupost per al 2013 que puja a 19.152.180.16 euros (l’exercici anterior era de 19.671.043,45 euros, el que implica uns descens del 2,64%). En el mateix dictamen hi estava inclosa l’aprovació de tota la plantilla de funcionaris, personal laboral i eventual i les seves retribucions, que no es modifiquen en relació a l’exercici anterior.

 Les dues partides més importants del capítol d’ingressos del pressupost comarcal són les transferències corrents -que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de la Generalitat- que sumen 9.818.083,04 euros. A continuació hi ha la partida de taxes (7.590.772,61 euros), seguida de les transferències de capital (1.674.323,61 euros), és a dir subvencions d’altres institucions per a l’execució de projectes. 

Pel que fa a les despeses, la compra de béns i serveis (11.904.915,82 euros) i les despeses de personal (4.019.285,91 euros) són els capítols més importants i que representen una rebaixa en relació a l’exercici anterior. 

Les inversions (1.926.521,95 euros) que es realitzaran fan referència bàsicament a la construcció del centre de gestió de la xarxa de deixalleries de l’Alt Empordà (1.674.323,61 euros), que està finançat íntegrament per l’Agència de Residus de Catalunya i el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. La resta d’inversions fan referència a millores en els equips informàtics del Consell, als abastaments d’aigua que es gestionen i a altres millores en l’abocador (en aquest cas amb una partida de 145.000 euros).