El 98,6% dels acompanyants d'Urgències de l'Hospital de Figueres estan satisfets amb l'atenció rebuda per part de les infermeres

2020-09-14 11:00

Segons es desprèn del treball final de grau d’Infermeria “La satisfacció amb l’atenció infermera dels acompanyants dels usuaris del servei d’Urgències” de Marina Ramírez Carré, el 98,6% de les persones que acompanyen un pacient al servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres estan satisfetes amb el tracte rebut per part de les infermeres. L’objectiu d’aquest estudi, tutoritzat per la infermera del servei Aurora Fontova, era descriure el grau de contentació dels acompanyants respecte a l’atenció rebuda per aquestes professionals, partint del fet que actualment els acompanyants també demanen informació clara i concisa, i conèixer la relació entre les variables sociodemogràfiques d’aquestes persones i el nivell de satisfacció. Les dades obtingudes confirmen que els acompanyants estan conformes amb l’atenció d’infermeria, la seva competència i la informació rebuda en el moment de l’alta o l’ingrés. 

Es tracta d’un estudi descriptiu analític que es va dur a terme mitjançant una enquesta als acompanyants dels usuaris del servei d’Urgències que complien els criteris d’inclusió. En total es van realitzar 72 enquestes durant un període de dues setmanes al mes d’abril del 2019. 

D’aquest treball també se’n desprèn que hi ha dos factors relacionats directament amb la satisfacció: l’edat de l’enquestat i el temps d’estada al servei. Així, a major edat i a menys temps d’estada, millor valoració per part de l’acompanyant. En canvi, la resta de característiques sociodemogràfiques no van demostrar estar relacionades amb la contentació.

Cal tenir en compte que la satisfacció és un dels elements essencials per a obtenir una gestió de qualitat dins del sistema sanitari i aconseguir un òptim compliment terapèutic.  I per valorar el benestar de la persona atesa, s’ha de tenir present el primer contacte entre personal sanitari i usuari, temps d’espera i saturació, informació rebuda i comprensió, atenció de les infermeries i atenció a l’acompanyant.