El pressupost de Roses augmenta la dotació a les polítiques socials i a la reactivació econòmica i aplica contenció a la resta d’àrees

2009-12-03 16:43

En resposta a l’actual context de crisi econòmica, i concretament a la davallada dels ingressos municipals, Roses ha programat un pressupost contingut per a l’exercici 2010 que passa a ser de 37,9 MEUR, (un 9,76% menys que l’anterior). Tot i aquesta contenció, les àrees de Benestar Social i Promoció Econòmica s’incrementen en un 37,31% i un 25,16% respectivament, amb l’objectiu de reforçar la cohesió social i impulsar l’activitat econòmica al municipi per fer front a la crisi.

La important reducció dels ingressos municipals prevista per al proper any, motivada principalment per la davallada en els impostos indirectes (-485.000€ respecte a 2009), en les taxes (-711.533€) i en les transferències que l’Ajuntament rep d’altres administracions (-338.854€), ha motivat que, per segon any consecutiu, el govern municipal de Roses presenti un pressupost auster, adaptat a aquesta realitat i marcat per la prioritat d’afrontar l’actual crisi econòmica mitjançant dues vies considerades primordials: l’atenció a les demandes socials de les famílies i ciutadans afectats per la crisi, i la potenciació de l’economia local com a font de generació de llocs de treball i de poder adquisitiu.

D’acord a aquesta prioritat, el pressupost de Roses per al 2010 congela les partides destinades a les diferents àrees municipals a excepció de les corresponents a Benestar Social (puja un 37,31%) i Promoció Econòmica (un 25,16%), i marca un període d’austeritat en la gestió de la despesa necessària per al funcionament corrent de l’Ajuntament (personal, compra de béns i serveis, etc).

Entre les mesures que s’impulsaran des de l’Àrea de Benestar Social, destaquen la creació d’una partida de 50.000 euros destinada a prestacions d’urgència social, una altra de 20.000 euros per a ajuts a l’habitatge, o l’aportació de 30.000 euros per a atenció social urgent, a més de prosseguir amb altres actuacions ja iniciades durant l’exercici 2009, com és el cas de la Bossa d’Habitatge Social, del transport adaptat i del Consorci de Benestar Social de l’Alt Empordà.

D’altra banda, es destinen un total de 100.000 euros a diferents subvencions i convenis dirigits a entitats que presten serveis assitencials i benèfics, s’augmenten els ajuts al transport (que, a més dels majors de 65 anys, durant 2010 també inclourà als joves del municipi), es manté el casal d’estiu per a disminuïts de FADIR i l’ajut universal a les famílies per a l’adquisició de llibres escolars, al qual es destinen 205.000 euros.