El PP figuerenc vol que la nova llei d'estrangeria contempli informes municipals que incloguin les infraccions a les ordenances de convivència

2011-01-04 08:00

En la primera sessió plenària de l'any a Figueres, el proper divendres dia 7, el PP presentarà una moció perquè els informes que elabori l'Ajuntament per temes de reagrupament i arrelament incloguin les infraccions de les ordenances municipals de convivència i civisme. Aquesta és la moció que presentarà el regidor Diego Borrego.

Atès que actualment pels tràmits de l’arrelament social i del reagrupament familiar, en l’àmbit de la normativa d’estrangeria, s’exigeix un informe emès per l’Ajuntament: informe d’habitatge suficient pel reagrupament familiar i informe d’arrelament social per demanar la residència temporal.

Atès que el Ministeri de Treball, està elaborant el nou Reglament sobre estrangeria, que regularà els criteris i els tràmits que regiran per a les sol·licituds d’arrelament social i de reagrupament.

Atès que creiem en la necessitat de que els Ajuntaments participin de forma més activa en l’elaboració dels informes d’arrelament i reagrupament com a administració més propera als ciutadans i ciutadanes.

És per aquests motius que el Grup Municipal Popular proposa al Ple l’adopció dels següents acords,

PRIMER.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que el nou Reglament de desenvolupament de l’anomenada Llei d’Estrangeria estableixi en els casos dels tràmits d’arrelament o de reagrupament la necessitat d’un informe emès per l’Ajuntament de residència, en els que es contemplin les infraccions de les ordenances municipals que regulin la convivència i/o el civisme.

SEGON.- En concret, en el cas de l’arrelament que el reglament contempli que cada Ajuntament tindrà la potestat per a comprovar l’existència d’infraccions a les ordenances municipals produïdes, bé pel sol·licitant, bé al domicili on aquest declari residir. A més, en el cas d’haver recaigut sanció ferma per infracció de les ordenances municipals que regulen la convivència i el civisme, durant els últims dotze mesos, podrà constituir motiu suficient per a que la corporació local emeti informe de caràcter negatiu.

TERCER.- Pel que fa al reagrupament familiar que el reglament estableixi que l’Ajuntament tingui la potestat de comprovar l’existència d’infraccions a les ordenances municipals produïdes, bé pel sol·licitant, bé al propi domicili objecte d’inspecció, amb l’objecte de garantir un adequat nivell de benestar als familiars que es pretenen reagrupar. A més, en el cas d’haver recaigut sanció ferma per infracció de les ordenances municipals que regulen la convivència i el civisme, durant els últims dotze mesos, podrà constituir motiu suficient per a que la corporació local emeti informe de caràcter negatiu.

QUART.- Donar trasllat d’aquests acords anteriors, al Ministeri de Treball i d’Immigració, al Ministeri de l’Interior, al Ministeri de Justícia, a la Delegació del Govern de Catalunya, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i a les Associacions Municipalistes de Catalunya (FMC i ACM).