AMC-Figueres proposa la instal·lació de senyals de limitació de tonatge al barri del Poble Nou

2010-11-02 08:45

L'AMC-Figueres ha elaborat un estudi que avalua els nivells de saturació-congestió de la circulació a Figueres. S’entén per congestió la diferència de temps efectiu invertit en un recorregut determinat en situació de circulació densa i el temps que s’invertiria en aquell mateix recorregut en una situació de circulació lliure. És prou evident per a tothom que la congestió circulatòria representa moltes hores al dia de temps perdut.

Des de fa un cert temps, s’ha detectat un increment en el nombre de vehicles pesats en el Barri del Poble Nou de la nostra ciutat. La manca de senyalització – tant horitzontal com vertical – provoca, que provinents de la N-260 i en direcció a la N-II, s’endinsin en l’entramat de carrers del barri – Pere III, València, Ponent, Via Emporitana, Plaça 8 de Març i Alexandre Deulofeu –. Al ser camions articulats, tenen dificultat per a realitzar la maniobra de gir i, tot sovint, queden encallats. Això provoca freqüents intervencions de la grua municipal per a retirar els vehicles que, tot i estar ben aparcats, impedeixen el pas d’aquests trailers.

Per tal devitar els problemes circulatoris abans esmentats l'AMC demana a l'Ajuntament que instal·li senyals verticals de limitació de massa a les cruïlles Avinguda Montserrat Vayreda amb plaça Premsa Comarcal i carrer Alexandre Deulofeu i a la dels carrers Pere III i València.