Agricultura anuncia la constitució de la Junta rectora del Parc del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per al mes de març

2014-02-12 11:00

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí , en resposta oral al Parlament de Catalunya ha anunciat la constitució de la Junta Rectora del Parc el proper mes de març.

El conseller ha exposat que el passat 14 de gener el Govern va aprovar el Decret 6/2014 segons el qual s’aprovava la composició de la Junta Rectora del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, que s’adequa a les determinacions de la Llei 15/2010, del 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral.

En concret, l’article 16 de la Llei estableix que l’òrgan rector del parc natural ha d’estar integrat per representants dels diversos departaments de la Generalitat amb competències relacionades amb la gestió del Parc Natural, de les diverses administracions actuants, inclosos els ajuntaments, i de les entitats més representatives de sectors socials implicats, com ara l’agrari, el pesquer, el turístic, el cultural, el recreatiu, el científic, l’ambiental, el de la propietat privada, el de la caça, i altres sectors socials.

Pelegrí ha remarcat  que la singularitat del parc, que abasta des del medi marítim fins al forestal, així com l’activitat diversa que actualment existeix en el seu si, fa que sigui necessària una representativitat elevada per tal de garantir que la gestió futura del parc conjugarà l’activitat econòmica del parc amb la seva preservació.

“El que ha fet el Govern per tant, ha estat dur a terme un intens procés de negociació amb els diferents agents del territori per tal d’adequar la composició de la Junta Rectora al que resulta d’aquest Decret amb la finalitat última de garantir l’adequada representació del tots els sectors. Volem protegir i gestionar d’acord amb el territori” ha senyalat el conseller.

Cal tenir present, a més, que el propi Decret preveu mesures per a agilitar la presa de decisions per part de la Junta, i evitar així que l’amplitud de la seva composició pugui restar-li efectivitat. Entre aquestes mesures cal destacar l’agrupació dels membres en tres grups diferenciats, i la previsió de l’adopció dels acords per un sistema de vots ponderats.

També és de destacar que la pròpia Junta pot acordar la delegació de determinades decisions a una Comissió Permanent, formada per 9 dels membres de la pròpia Junta i que pot funcionar amb un règim de major agilitat en la presa de decisions.

En definitiva, hi ha 41 entitats del territori representades que durant el present mes de febrer han de tancar la composició dels membres de la junta de manera que estem en disposició d’avançar que al proper mes de març es durà a terme la seva constitució formal. Un fet a destacar és, per sobre de tot, que la presidència de la junta no recaurà en cap representant de cap administració pública sinó del conjunt de la societat i les entitats territorials vinculades.